Disclaimer

Disclaimer

Deze website (www.hortivation.nl) wordt beheerd door Stichting Hortivation.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Ondanks het feit dat stichting Hortivation zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan stichting Hortivation niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
Stichting Hortivation beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.
Stichting Hortivation kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door stichting Hortivation niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. stichting Hortivation wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Stichting Hortivation, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van stichting Hortivation, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De stichting Hortivation website is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Stichting Hortivation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt stichting Hortivation geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (I) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (II) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (III) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan stichting Hortivation wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (IV) het verlies van gegevens, (V) downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (VI) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
Aan de gegevens, zoals die in deze site weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op het internet vermelde gegevens van stichting Hortivation afwijken van de gedrukte versie, prevaleert de laatstgenoemde.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van stichting Hortivation.

Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Stichting Hortivation behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Home