Ambitie Hortivation 2027

Hortivation heeft de ambitie om voor de sector strategische innovaties snel beschikbaar te krijgen en samen met de bedrijven de toppositie van Nederland op het valk van 'integrated growing systems' te waarborgen. Trends als een groeiende wereldbevolking, klimaatverandering, duurzaamheid & footprinting, en de opkomst van Data en AI maken digitale groene vingers steeds relevanter. 

Doelen 2027 - per thema

Data Infrastructuur

Sector breed wordt er gestreefd naar werken met een gezamenlijke taal, de Common Greenhouse Ontology (CGO). Op meerdere vlakken: kasconstructie, technische installaties, plaatsbepaling, gewasmetingen, ziekteplagen etc. Taal wordt onderhouden en regelmatig gepubliceerd, hierdoor communiceren systemen makkelijker met elkaar. Digitale veiligheid is gewaarborgd doordat data delen veilig is met de Hortivation Hub. 

Data driven building

Kassenbouwers en toeleveranciers gebruiken historische meetdata van bestaande kassen voor nieuwe adaptieve kasontwerpen. Statische- en operationele data kunnen gedeeld worden om inzicht te krijgen in de algehele performance van de kas, de performance van installaties of voor predictive maintenance. Deze data is veilig beschikbaar én veilig deelbaar door o.a. Kas Informatie Systeem (KIS) & Hortivation Hub.

Data driven growing

Het gebruik van kunstmatige intelligentie in de teeltaansturing is nagenoeg standaard en wordt aangeboden door (deel) van de aangesloten partners van Hortivation. Hortivation en TNO orchestreren verschillende AI-initiatieven in de sector rondom data-gedreven telen, hierbij valt te denken aan benchmarking van autonome regelsysteem en systeeminnovaties over ketenpartijen heen. 

Sustainability

Veilige en duurzame Nederlandse kassenbouw door standaarden, certificering en rekenmodellen. Er zijn tools ontwikkeld die bedrijven helpen zich aan te passen aan komende wetgeving (o.a. Green Deal 2030). Daarnaast helpt Hortivation bij de indentificatie van kansen voor wereldwijde duurzame kassenbouw. Het gebruik van rekenmodellen en footprint analyses vermindert de milieu- impact van kassenprojecten (bouw + operatie) aanzienlijk. TNO ondersteunt door middel van toegepaste kennis op het gebied van circulariteit en energietransitie. 

Robotics & Growing systems

Robots hebben hun intrede gemaakt in de sector en worden veelvuldig gebruikt om de arbeidsproblematiek aan te pakken. Middels de Common Greenhouse Ontology (CGO) spreken robots dezelfde taal, waardoor deze gemakkelijk met andere teeltsystemen, klimaatcomputers en systemen buiten de kas communiceren. Hierdoor wordt er ketenbreed efficiënt samengewerkt. 

Chain integration

Er zijn verschillende initiatieven gestart rondom ketenintegratie van zaadje tot product. Hortivation speelt een rol om deze partijen samen te brengen en stimuleert ketenbrede samenwerking.

Hortivation Suite

De Hortivation Suite is de verzameling van applicaties in de cloudomgeving van Hortivation die gebruik maken van gezamenlijke functionaliteiten zoals authenticatie, autorisatie, en security om een uniforme werkwijze te hanteren.

Deelnemen in 2023

Het innovatieprogramma is een co-creatie tussen de deelnemende bedrijven, en TNO en Hortivation. Iedere deelnemer voert samen met TNO en/of andere bedrijven, een innovatieve use case uit. Er zal in 2023 één stuurgroep zijn waar alle deelnemers zitting in hebben, waar de use cases geslecteerd worden en voortgang en bevindingen op hoofdlijnen worden gerapporteerd.

Het innovatieprogramma biedt u:

  • Aansluiting bij pre-competitieve kennisontwikkeling, en zo sturing geven aan de innovatie in de Greenhouse Technology sector.
  • Kennisuitwisseling met collega bedrijven en ketenpartners
  • De mogelijkheid om samen met TNO een eigen use case uit te voeren
  • Aansluiten bij bestaande use cases
  • De mogelijkheid om nieuwe standaarden en kennis als eerste te implementeren in uw eigen organisatie