Met behulp van big data en ICT werken Hortivation en TNO aan de verdere ontwikkeling van digitaal telen

Data driven integrated growing systems

Projectnummer: HT17228
Looptijd: 2018 - 2021
Projectleider: Annie van de Riet (Hortivation) Charlotte Lelieveld (TNO)
Kennisinstelling: TNO

Samenvatting

DDINGS ondersteunt het Nederlandse bedrijfsleven bij het inspelen op de groeiende mondiale vraag naar geïntegreerde, data gedreven teeltsystemen, waarin de prestaties van kassen en systeemcomponenten voortdurend zichtbaar en stuurbaar zijn. Centraal staat de ontwikkeling van een technologisch platform of datahub als basis voor twee ontwikkelingssporen: digitaal telen en de versnelde ontwikkeling van geïntegreerde teeltsystemen (Greenhouse Technology Booster) .

De activiteiten richten zich op vijf hoofdlijnen:

 • de ontwikkeling van technologie
 • standaardisatie
 • de Greenhouse Technology Booster als applicatie die de prestaties van kasontwerpen en -concepten op voorhand inzichtelijk moet maken,
 • een applicatie Digitaal Telen die telers een handelingsperspectief biedt om hun kassen en teeltconcepten met behulp van machine learning maximaal te laten presteren.
 • De ontwikkeling en inrichting van een datahub voor nieuwe business modellen waarmee bedrijven hun rol van service provider kunnen versterken.

Het ontsluiten, ontwikkelen en/of integreren van datamodellen uit verschillende bronnen loopt als een rode draad door de activiteiten van DDINGS. Voor het goed functioneren van data gedreven geïntegreerde teeltsystemen en systeemcomponenten zijn bovendien gemeenschappelijke afspraken en uitgangspunten nodig (standaardisatie).

Een voorbeeld hiervan is de definitie van het Hortivation Point als het rekenkundig gestandaardiseerde middelpunt van een kas en het ijkpunt voor de plaatsbepaling, aansturing en onderlinge afstemming van allerhande vaste en mobiele constructies en systeemcomponenten. In het verslagjaar zijn de definitie en richtlijnen voor het praktische gebruik vastgelegd in het document ‘Standaardisatie plaatsbepaling in de kas’. Het is de verwachting dat dit document in het voorjaar van 2020 wordt vastgesteld en als amendement kan worden opgenomen in de ISSO-publicatie 88, waarin de kwaliteitseisen voor kassen worden beschreven.

Referentie voor gestandaardiseerde plaatsbepaling in kassen

Stichting Hortivation introduceert in juni 2020 het Hortivation Point als mondiale standaard voor plaatsbepaling in kassen. Hiermee wordt antwoord gegeven op de vraag van kassenbouwers, installateurs en andere toeleveranciers naar een gestandaardiseerde methodiek om voor ieder object in een kas de exacte positie te bepalen.

Hortivation Point Leaflet Persbericht Hortivation Point

2021

 

2020

In 2020 worden de eerste use cases opgezet en vertaald naar lopende projecten (learning by doing).
De opzet is om de aanvankelijk kleinschalige cases en testen later op te schalen.

Met deze ontwikkeling wordt sterk bijgedragen aan de doelstellingen van de call

 • Internationalisering van de Nederlandse markt
 • Ketensamenwerking
 • Duurzaamheid

2019

In 2019 zijn er afspraken gemaakt over de definities en eenheden die gemeenschappelijk gehanteerd moeten worden in relatie tot het dataverkeer in en rond geïntegreerde, data gedreven teeltsystemen. Dergelijke afspraken zijn nodig om het dataverkeer, waarbij vele partijen, bronnen en systeemcomponenten betrokken zijn, in goede banen te leiden en de juiste connecties tot stand te brengen. Er zijn enkele kleinschalige testen uitgevoerd, die in 2020 een vervolg krijgen. Uiteindelijk moeten deze afspraken deel uitmaken van de uitgebreide set ‘greenhouse specifications’.

Partners

 • Alcomij
 • Bom Group
 • Bosman van Zaal
 • Certhon
 • Dalsem
 • HAVECON Kassenbouw
 • HortiKey
 • Ridder
 • Gakon Horticultural Projects
 • LetsGrow.com
 • Maurice Kassenbouw
 • Stichting Greenport Westland Oostland
 • Technolution
 • Van der Hoeven Horticultural Projects
 • Van Dijk Heating
 • VB Greenhouses
Innovatie